การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกล

ถ้าจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัย เรื่องของการใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  จะได้เป็นข้อเตือนสติ มีความรอบคอบ ระมัดระวังมากป้องกันอุบัติเหตุขึ้น ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1.ทุกๆวันก่อน และหลังการปฏิบัติงาน เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ ควรได้รับการตรวจสอบตามวิธีการที่โรงงานกำหนดไว้ เมื่อตรวจสอบพบสภาพความผิดปกติให้หยุดเครื่องจักรทันที และรายงานให้หัวหน้างานทราบ

2.อย่าเดินเครื่องจักรด้วยวิธีการที่มิได้กำหนดไว้อย่างเด็ดขาด

3.อย่าใช้หรือแตะต้องเครื่องจักร หรือวัตถุดิบต่างๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน

4.ก่อนที่จะกดปุ่มเพื่อเริ่มสตาร์ทหรือหยุดเครื่องจักร ต้องกระทำด้วยความปลอดภัย โดยการตรวจดูให้มั่นใจ ว่าไม่มีใครอยู่ใกล้บริเวณเครื่องจักรนั้น

5.ให้ความสนใจต่อเสียง และความร้อนจัดของมอเตอร์ที่กำลังทำงาน เมื่อพบสภาพความผิดปกติ ให้รายงานหัวหน้างานทราบทันที

6.ก่อนทำความสะอาด และปรับแต่งเครื่องจักร ให้ปิดเครื่องและปิดสวิตซ์ใหญ่ของเครื่องจักร และแขวนป้าน เช่น กำลังปรับแต่งเครื่อง อย่าแตะต้อง ไว้ที่สวิตซ์ใหญ่นั้น อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาดและการปรับแต่งนั้น จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากผุ้บังคับบัญชาระดับสูง สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน

7.การปฏิบัติงานชั่วคราว หรือการร่วมปฏิบัติงานเพื่อซ่อมเครื่องจักรที่เสีย หรือวัตถุประสงค์อื่นใด ควรดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันในเรื่องวิธีการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และวิธีให้สัญญาณต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของครูฝึก

8.ถ้าพบว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยถูกถอดถอน หรือชำรุด อย่าใช้เครื่องจักรนั้น ให้รายงานหัวหน้างานทราบทันที  การถอดถอนอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น (เนื่องจาก เหตุผล เช่น ทำงานไม่สะดวก) จะต้องถูกลงโทษ

9.การละทิ้งเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นและตัวท่านเอง ดังนั้น เมื่อต้องการไปทำธุระอื่น จึงต้องหยุดเครื่องจักรตามวิธีที่กำหนดทันที หรือแจ้งบุคคลข้างเคียงเสียก่อน

10.ห้ามเอามือเข้าใกล้เครื่องจักร ส่วนที่กำลังทำงานสายพาน ขอบเครื่องมือ และบริเวณอื่นๆที่มีความแหลมคม

 

 

 

อันตรายจากการใช้นั่งร้านเมื่อต้องขึ้นที่สูงในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

อันตรายของนั่งร้าน มักจะพบเสมอในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด เพราะถ้าต้องติดกล้องวงจรปิดที่ตำแหน่งที่สูง จึงทำให้มีการใช้งานตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด กล่าวคือ เมื่อเริ่มทำชั้นที่สองขึ้นไปต้องทำนั่งร้าน และค้ำยันจนกระทั่งโครงสร้างจากชั้นล่างสุด จนกระทั่งชั้นบนสุด ถ้าตำแหน่งที่จะติดกล้องวงจรปิดสูงมาก อาจใช้นั่งร้านชนิดแขวนเข้าช่วย เพื่อให้การติดตั้งนั่งร้านจากข้างล่างไม่ต้องต่อชั้นไปสูงมากนัก อันตรายที่มักจะเกิดขึ้นกับช่างติดตั้งกล้อวงจรปิดในการทำงานได้แก่
1.การพังของนั่งร้าน เป็นสาเหตุที่ทำให้ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดได้รับอันตรายเป็นอย่างมาก การพังของนั่งร้านมีสาเหตุมากมาย เช่น
1.1รับน้ำหนักการบรรทุกมากเกินไป เป็นเพราะช่างติดตั้งขึ้นไปมากเกินไป หรือกองอุปกรณ์การติดตั้งไว้มากเกินความจำเป็น
1.2วัสดุที่นำมาใช้ไม่สมบูรณ์ เช่น ใช้ไม้เก่าจนเนื้อไม้ยุ้ย หรือ เป็นเหล็กที่คด งอ เป็นสนิม
1.3การประกอบหรือติดตั้งรื้อถอน ถ้าเป็นนั่งร้านไม้การยึดด้วยตะปูน้อย หรือไม่ถูกวิธี หรือนั่งร้านเหล็กใช้ส่วนประกอบไม่ครบ
1.4ฐานของนั่งร้านไม่แข็งแรงมั่นคง วางบนดินอ่อน บนเศษไม้ผุ หรือวัสดุที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักได้
1.5จากการทำงานไม่ถูกวิธี เช่นใช้ขนอุปกรณ์การติดตั้งกล้องวงจรปิด จนทำให้แบกน้ำหนักมากเกินไป
2.ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดตกมาจากนั่งร้าน ไม่ใช่สาเหตุจากนั่งร้านพังเท่านั้นที่ทำให้ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดตกลงมา แต่ยังมีสาเหตุอื่นๆอีก ที่ทำให้ตกลงมาจากนั่งร้าน เช่น
2.1ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดประมาทเลินเล่อ เดินสะดุดอุปกรณ์ติดตั้งที่อยู่บนนั่งร้านแล้วพลัดตกลงมา
2.2ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดทำงานเพลิน ทำให้ก้าวผิด เพราะไม่ทันสังเกตมองพื้นทางเดินบนนั่งร้าน เช่น ถอยหลังเพื่อทำงาน โดยไม่ได้ดูว่าตอนนี้ยืนอยู่ริมนั่งร้านแล้ว
2.3อาจจะเป็นโรคปัจจุบันทันด่วน เช่น เป็นลม หน้ามืด ก็อาจจะทำให้ตกลงมาได้
2.4เกิดจากการพัดของลมอย่างแรง เช่น ขณะทำงานเกิดฝนตกกะทันหัน และลมแรง พัดเอาช่างติดตั้งตกลงมา
3.การพังทลายของนั่งร้านตกลงมาโดนอาคารที่อยู่รอบข้าง หรือบ้านพักคนงานที่อยู่ติดอาคารที่กำลังจะติดตั้งกล้องวงจรปิด เหตุการณ์เช่นนี้ พบในเขตชุมชนที่ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณอาคารสูงแต่พื้นที่ที่จำกัด โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้
4.ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดได้รับอันตรายจากการเดินผ่านนั่งร้าน ในการทำงานของช่างต้องเดินผ่านนั่งร้านที่อยู่รอบๆบริเวณที่กำลังดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเข้าไปทำงาน แล้วต้องเดินผ่านค้ำยันของชั้น หรือขึ้นไปตั้งนั่งร้านชั้นต่อไป ถ้าหากการติดตั้งนั่งร้านไม่เป็นระเบียบ ระเกะระกะ มีปลายของชิ้นส่วนของนั่งร้านยื่นออกมา ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดอาจจะโดนทิ่มหรือเดินชนชิ้นส่วนอันตรายเหล่านั้น ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
เข็มขัดนิรภัย และสายช่วยชีวิต (Safety Belt & Lift Lin) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จำเป็น สำหรับผู้ที่ทำงานบนนั่งร้าน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการตกลงมาจากที่สูง ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดจะต้องสวมใส่สายรั้งนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัย และสายช่วยชีวิตหรือสายชูชีพ สายรั้งนิรภัยควรจะยึดติดกับจุดยึดที่มั่นคงอยู่กับที่ในระดับที่อยู่เหนือขึ้นไปจากพื้นที่ที่ทำงาน สายช่วยชีวิตไม่ควรมีความยาวไม่เกิน 2 เมตร และเป็นอิสระจากชุดชุดลูกรอกและเชือกสำหรับหิ้วแขวนรับภาระอื่นๆ สายช่วยชีวิตที่ยึดติดกับเข็มขัดจะต้องมีความยาวไม่เกินกว่า 1.20 เมตร จุดทำการยึดที่พอเหมาะพอควรจะถูกนำขึ้นมาพร้อมกับส่วนโครงสร้างของการติดตั้งนั้นอันจะทำให้ใช้งานสายช่วยเหลือเชือกและชิ้นส่วนรั้งยึดอื่นๆได้อย่างไม่เป็นอันตราย

นอนน้อยหน้ามืดเป็นลม ล้มดับคาแคมป์คนงาน

รปภ.หนุ่มใหญ่วัย 57 ปี พักผ่อนไม่พอ และมีโรคประจำตัว หน้ามืดเป็นลมล้มดับคาแคมป์คนงานก่อสร้างในซอยนาจอมเทียน เมืองชลบุรี โดยที่มือยังคงกำแปรงสีฟันอยู่แน่น เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ร.ต.อ.ภัคภณ ธนินญาณธร รองสารวัตรสอบสวน สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุมีคนพบผู้เสียชีวิตภายในแคมป์คนงานก่อสร้างอาคารที่พักแห่งหนึ่ง ในซอยนาจอมเทียน 18 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ นำกำลังไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ ที่เกิดเหตุห่างจากตู้ยามเพียง 20 เมตร Continue reading

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประชุมล้อมคอก ทุจริต

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา   นายธนชน มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

Continue reading

เหมืองแม่เมาะ ที่ท่องเที่ยวกับความอุดมสมบูรณ์

จากแหล่งถ่านหินซึ่งได้มีการค้นพบเมื่อพ.ศ. 2460 มีปริมาณถึง 630 ล้านตันและมีอายุประมาณ 40 ล้านปี สู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของถ่านหิน ทั้งนี้ พื้นที่เหมืองทั้งหมดมีประมาณ 20,000 ไร่ สามารถใช้ได้อีกประมาณ 50 ปี และบริเวณเหมืองยังมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่อีกหลายแห่ง

Continue reading

วันนี้ คุณกินดีแล้วหรือยัง?

การมีสุขภาพที่ดี ต้องมีการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการกินอาหารที่ครบ 5 หมู่ และมีประโยชน์กับร่างกายด้วย ด้วยการกินอาหารในสไตล์ของคนไทย ยังคงติดรสชาติ หวาน มัน เค็ม หรือเรียกว่ารสจัดนั่นเอง จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่นำมาซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และอาการป่วยต่างๆ ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงขอนำเสนอ 9 เคล็ดลับสุขภาพ การกินดี ที่ทำให้คุณสำรวจตัวเองว่า วันนี้ คุณกินดีแล้วหรือยัง

Continue reading

ทาวน์เฮ้าส์ ที่อยู่อาศัยในความสะดวกสบายในเมืองกรุง ที่กลายเป็นการลงทุนอย่างลงตัว

ทาวน์เฮ้าส์ ที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการของคนเมือง ด้วยทำเลที่โดดเด่น และการอยู่อาศัยที่ตอบสนองการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมแวดล้อมที่ดี ของทาวน์เฮ้าส์ ทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่ดี และช่วยให้เราบริหารจัดการส่วนต่างๆได้ดี และมีระบบ ระเบียบ พร้อมสำหรับการอยู่อาศัยในเมือง และเตรียมพร้อมสำหรับทุกการเดินทางตามที่คาดหมายในทุกจุดหมายปลายทางที่เรากำหนดได้

Continue reading

ตาพาหลานซ้อนท้าย ซิ่งจยย.ฝ่าไฟแดง พุ่งจยย. 2 คัน เจ็บระนาว

วันที่ 13 ก.ย. ร.ต.อ.พิชิต สายกระสุน รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี รับแจ้งเหตุมีรถ จยย. จำนวน 3 คัน ชนกันกลางสี่แยกไฟแดง บริเวณแยกสนามมวย ถนนทุ่งดอนแดง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี ร่วมตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 3 ราย นอนอยู่กลางถนน เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่ง รพ.พระปกเกล้า ทราบต่อมาคือนายทวีสุข ธนเหล่าสุนทร อายุ 72 ปี ชาว ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถ จยย. ฮอนด้าเวฟ สีดำ หมายเลขทะเบียน กบย 851 จันทบุรี ได้รับบาดเจ็บถลอกตามลำตัว Continue reading

ทำเนียบคึก ว่าที่ผบ.ทบ.-นายทหารที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เข้ารับโอวาทจาก “บิ๊กตู่”

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เลื่อนแถลงผลงาน 2 ปี รัฐบาล ออกไปเป็นวันที่ 15 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ได้เข้าปฎิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ โดยตลอดช่วงเช้าเปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2559 เข้าพบเป็นการภายใน เพื่อขอบคุณและขอรับโอวาทตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งมีนายทหารทยอยเข้าพบตลอดช่วงเช้า อาทิ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค และพลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด ผู้ชำนาญการกองทัพบก ที่ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) เป็นต้น โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาทในการปฎิบัติหน้าที่และมอบพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อผงผสมว่าน 108 ด้านหลังมีพระคาถากำกับ กระเป๋าสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นที่ระลึกด้วย Continue reading

ที่แท้โจรเหี้ยม ลวงฆ่าหนุ่มใหญ่-ปล้นเงิน 9 แสน เอาศพใส่เก๋งฮอนด้าแล้วเข็นลงแม่น้ำแคว

ความคืบหน้ากรณีพบศพนายโอภาส ชาวสวน อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2 ถ.เทศบาล24 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา อาชีพเป็นช่างทำทองที่ร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่ด้านหลังกระสุนทะลุหน้าอก จำนวน 4 นัด เสียชีวิตอยู่เบาะหน้าซ้ายรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า ซิตี้ สีขาว ทะเบียน 1 กษ 8213 กทม.ที่จมอยู่ใต้ท้องน้ำแม่น้ำแควน้อย ท้องที่ หมู่ 3 บ้านปรังกาสี ต.ลิ้นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยพบศพเมื่อค่ำวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น เมื่อวันที่ 11 ก.ย. พล.ต.ต.สุรนิตย์ พรหมบุตร ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตร์ ผกก.สภ.ทองผาภูมิ พ.ต.ท.มนตรี แตงโต รอง ผกก.ป.สภ.ทองผาภูมิ พ.ต.ท.ประชุม นนทารักษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ทองผาภูมิ พ.ต.ท.สมเกียรติ วิเศษสิงห์ สว.สส.สภ.ทองผาภูมิ ติดตามจับกุมตัวกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ไพบูลย์ แพรสีนวล ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.ท.เวช พิสูตร์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี ร.ต.อ.เกริก เสนาะสำเนียง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ภ.จว.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เพื่อร่วมคลี่คลายคดี Continue reading